Inovatyvaus verslo vadyba
(IVV)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Pokyčiai rinkoje verčia verslininkus domėtis naujovėmis, įgyti tarptautinių ryšių palaikymo patirties, neatidėliojant spręsti produkcijos ir aptarnavimo kokybės klausimus. Svarbiausia – neatsilikti, tobulėti tiek vadovui, specialistui, tiek visai įmonei ieškoti būdų, kaip tai daryti.

Smulkiojo verslo plėtra ir konkurencinio pajėgumo stiprinimas yra gana sudėtingos ir lėtai bei sunkiai sprendžiamos problemos. Rinka teigiamai reaguoja, nesvarbu, kokio dydžio įmonė. Racionalus prekių ir paslaugų pasirinkimas, veiksminga kainų ir pardavimo rėmimo politika lemia smulkiojo verslo sėkmę.

Smulkiojo verslo struktūriniai pokyčiai dėl skirtingų klasifikavimo kriterijų ir veiklos sąlygų sunkiai palyginami su pasauliniais ir Europos Sąjungos duomenimis. Mūsų šalies smulkiojo verslo kitimas, galima sakyti, kol kas neturi analogo tarp normaliai besivystančių šalių. Nepaisant smulkiojo verslo teigiamų bruožų ir santykinių pranašumų, Lietuvoje galimybės ir pajėgumai nėra tinkamai panaudojami ir pakankamai remiami.

„Inovatyvaus verslo vadybos“ kurso supažindinama su inovatikos bei inovacijų samprata bei  inovacinės veiklos valdymo aktualijoms. Nuodugniai aptariamos inovacijų ir inovacinės veiklos sąvokos, parodoma inovacijų bei jų klasifikavimo galimybių įvairovė. Išryškinamos inovacinės veiklos, kaip sudėtingo kompleksinio reiškinio, ypatybės. Nagrinėjamos bendros verslininkų, kuriems sekasi, savybės ir verslininkų kandidatų įvertinimas: valios stiprybė, protas, kapitalas, rizikos prisiėmimas ir sprendimų priėmimas versle. Pateikiama medžiaga ir informacija apie verslo planą, jo kūrimą svarbą, pateikiami nurodymai ir rekomendacijos ko reikėtų vengt verslo plane. Analizuojami kiekybinių ir kiekybinių metodų taikymo ypatumai verslo aplinkos tyrime ir prognozavime, bei vertinant verslo aplinką. Aptariamos valstybės ir savivaldybių paramos formos, galimybės pasinaudoti savivaldybių ir valstybės paramos ir skatinimo fondų lėšomis, analizuojamos galimybės dalyvauti įvairiose nacionalinio lygmens programose. Apžvelgiami pagrindiniai technologijų audito etapai gamybinėse bei paslaugų įmonėse, aptariamos pagrindinės technologijų audito kliūtys ir jų pašalinimo metodai. Aptariama nuo kokių veiksnių priklauso inovacijų vadyba įmonėse, kokią svarbą turi informacijos prieinamumas ir kokie pagrindiniai rizikos faktoriai. Aptariamos Lietuvos verslo subjektų galimybės pasinaudoti ES teikiama parama verslui per struktūrinius ES fondus ir sanglaudos fondą. Pateikta medžiaga apie inovacijų kūrimo ir rinkodaros tarpusavio sąsajas. Supažindinama su ES mokslinių tyrimų ir inovacijų panaudojimo strategija per technologinių platformų, verslo klasterių ir specializuotų tinklų struktūros stiprinimą. Paraiškų sėkmė priklauso nuo suformuluotų tikslų, turimų ryšių su būsimais partneriais, sukauptos patirties vykdant projektus ir kitų faktorių.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto