Etikos didaktika
(ETD)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Aptariama
etikos dalyko pradinėje mokykloje paskirtis, struktūra, ryšiai su kitais
dalykais. Analizuojama Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų dalis
(dorinis ugdymas). Mokomasi planuoti ir organizuoti etikos pamokas pradinėje
mokykloje. Susipažįstama su ugdymo/si formomis, priemonėmis,  metodais, padedančiais mokiniams atverti
bendrųjų vertybių sistemą, įsitraukti į aktyvią gyvenimo poziciją.     

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto